Liên hệ với Chúng tôi

Bạn có câu hỏi muốn hỏi chúng tôi? Bạn có quan tâm đến một trong các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi và muốn biết thêm thông tin không? Bạn có phản hồi cho chúng tôi giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng trang web này không? Nếu bạn trả lời có với bất kỳ câu hỏi nào, hãy hoàn thành biểu mẫu dưới đây.

Liên hệ với chúng tôi

  • Đăng ký

Kinh doanh và người tiêu dùng thắc mắc

Báo chí thắc mắc

Khám phá toàn cầu Văn phòng báo chí và bấm vào 'truyền thông liên lạc'.

Đối với các yêu cầu báo chí Châu Á Thái Bình Dương
T: 852 2839 5388
F: 852 2877 7803
E: enquiry@ap.experian.com

Tuyển dụng thông tin

Quan hệ nhà đầu tư

Khám Experian của thông tin cổ đông và trung tâm tài chính www.experianplc.com.