Giới thiệu về Chúng tôi

Mục tiêu của Experian luôn thống nh&acirćt dù chúng t&ocirci ở b&acirćt kỳ đ&acircu tr&ecircn th&ecirć giới - đó là đem lại giá trị đích thực cho khách hàng và giải quy&ecirćt những thách thức kinh doanh của họ. Chúng t&ocirci thực hi&ecirc̣n mục ti&ecircu này bằng cách k&ecirćt hợp th&ocircng tin d&ocirc̀i dào và ki&ecirćn thức chuy&ecircn m&ocircn với nhi&ecirc̀u sản ph&acirc̉m và dịch vụ đã được chứng minh.

Hoạt đ&ocirc̣ng kinh doanh chính của Experian là lưu trữ lượng th&ocircng tin kh&ocirc̉ng l&ocirc̀ - v&ecirc̀ người ti&ecircu dùng và hành vi của họ, v&ecirc̀ các doanh nghi&ecirc̣p và cách họ hoạt đ&ocirc̣ng và v&ecirc̀ các chính sách ng&acircn hàng/ bảo hi&ecirc̉m và các tài sản có giá trị khác.

Chúng t&ocirci khai thác dữ li&ecirc̣u này đ&ecirc̉ cung c&acirćp th&ocircng tin cho khách hàng, giúp họ ra quy&ecirćt định t&ocirćt hơn. Chúng t&ocirci thực hi&ecirc̣n c&ocircng vi&ecirc̣c này th&ocircng qua ba hoạt đ&ocirc̣ng chính - dịch vụ tín dụng, ph&acircn tích quy&ecirćt định và dịch vụ ti&ecirćp thị.

Phân tích quyết định

Chúng tôi nhận thông tin và sử dụng thông tin đó để tạo ra các sản phẩm phân tích và hỗ trợ ra quyết định. Cụ thể, chúng tôi cung cấp các dịch vụ chính như tối ưu và quản lý chiến lược, quản lý nợ và các giải pháp chống gian lận.

Dịch vụ tiếp thị

Sử dụng dữ liệu địa lý, nhân khẩu và lối sống để tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ, được sử dụng để giúp khách hàng giành được khách hàng mới và tối đa hoá mối quan hệ với khách hàng đã có. Dịch vụ này bao gồm phân khúc và lập hồ sơ người tiêu dùng với Mosaic; phân tích người mua lẻ từ FootFall, kiểm tra chất lượng dữ liệu từ QAS, khảo sát qua Internet từ Hitwise và tiếp thị qua email từ CheetahMail.

Dịch vụ tín dụng

Chúng tôi sử dụng thông tin đang nắm giữ về ứng dụng và lịch sử hoàn trả của người tiêu dùng và doanh nghiệp nhằm tạo báo cáo cho khách hàng của chúng tôi - nhiều công ty trong số đó hoạt động trong ngành bán lẻ hoặc tài chính. Đến lượt mình, những báo cáo này giúp họ ra quyết định cho khách hàng của mình vay sáng suốt hơn.

Góc Báo chí

Văn phòng Báo chí Toàn cầu của Experian xử lý mọi yêu cầu chúng tôi nhận được từ các cơ quan truyền thông trên thế giới. Nhưng hơn thế, chúng tôi luôn tiên phong trong quản lý việc phát hành thông tin thích hợp cho miền công cộng.

Để biết thêm thông tin, hãy tìm hiểu các thông báo của chúng tôi tại Châu Á Thái Bình Dương hoặc truy cập Văn phòng Báo chí Toàn cầu.

Các sự kiện của Experian

Các chương trình hội nghị, diễn đàn, nhóm người dùng và hội thảo cung cấp thông tin về những đổi mới và chiến lược chính có thể tạo ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của bạn trong tương lai. Chúng tôi thường xuyên tổ chức sự kiện, như giới thiệu sản phẩm mới, hội thảo về chủ đề cụ thể và cập nhật cho khách hàng về những bước phát triển mới của sản phẩm hoặc dịch vụ.